Paragrafen

Bedrijfsvoering

De rechtmatigheidseis betreft de toetsing op juistheid en volledigheid van de gegevens, die door de
belanghebbenden zijn verstrekt om het voldoen aan voorwaarden aan te tonen. Dit ter voorkoming en
bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving (M&O criterium).

Onder misbruik wordt verstaan het niet opzettelijk, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens
met als doel ten onrechte overheidssubsidies of – uitkeringen te verkrijgen of niet dan wel een te laag bedrag
aan heffingen aan de overheid te betalen. Misbruik van overheidsgelden kan gelijk worden gesteld met het
plegen van fraude om zich onrechtmatig overheidsgelden toe te eigenen. Bij fraude passen beheersmaatregelen zoals fraudepreventie, handhaving, fraudeopsporing en sancties.

Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met
feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen of het niet dan wel tot een te laag bedrag betalen
van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met
het doel en de strekking daarvan. De beheersmaatregelen die daarbij passen zijn: handhaving, voorlichting,
analyse toepassing en actualisering wet- en regelgeving.

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56