Jaarrekening

Balans

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

ACTIVA

31 december 2020

31 december 2019

Vaste activa

Immateriële vaste activa

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden / ontwikkeling

321.800

185.700

321.800

185.700

Materiële vaste activa

- Investeringen met een economisch nut

32.865.200

33.196.000

- Investeringen met een economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

25.259.400

21.605.300

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

6.159.900

5.049.800

64.284.500

59.851.100

Financiële vaste activa

- Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

255.100

1.250.000

- Overige langlopende leningen

616.200

631.600

871.300

1.881.600

Totaal vaste activa

65.477.600

61.918.400

Vlottende activa

Voorraden

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

3.392.900

5.609.800

3.392.900

5.609.800

Uitzettingen met een looptijd van < 1 jaar

- Vorderingen op Openbare Lichamen

37.900

333.400

- Debiteuren

1.884.100

1.362.200

- Debiteuren WWB

467.300

189.300

- Overige vorderingen

4.881.300

4.148.200

7.270.600

6.033.100

Liquide middelen

- Bank en giro saldi

3.221.200

3.708.900

3.221.200

3.708.900

Overlopende activa

- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

13.500

169.900

13.500

169.900

Totaal vlottende activa

13.898.200

15.521.700

Totaal ACTIVA

79.375.800

77.440.100

(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen)

PASSIVA

31 december 2020

31 december 2019

Vaste passiva

Eigen vermogen

- Algemene reserve

10.689.100

9.742.800

- Bestemmingsreserves

- overige bestemmingsreserves

8.597.100

7.436.500

- Nog te bestemmen resultaat

2.161.400

609.800

21.447.600

17.789.100

Voorzieningen

- Voorzieningen voor verplichtingen en risico's

11.848.800

10.981.800

11.848.800

10.981.800

Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar

- Onderhandse leningen van

- Binnenlandse banken en financieringsinst.

36.312.600

41.103.900

- Waarborgsommen

1.500

1.500

36.314.100

41.105.400

Totaal vaste passiva

69.610.500

69.876.300

Vlottende passiva

Kortlopende schulden met een looptijd < 1 jaar

- Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

0

0

- Crediteuren

4.719.200

3.829.200

- Overige schulden

1.635.300

2.534.700

6.354.500

6.363.900

Schulden aan krediet instellingen

- Bank en girosaldi

292.700

404.500

292.700

404.500

Overlopende passiva

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:
Europese overheidslichamen
Het Rijk
Overige Nld overheidslichamen

2.494.700

261.300

- Overige vooruitontvangen bedragen

21.600

0

- Overige passiva

601.800

534.100

3.118.100

795.400

Totaal vlottende passiva

9.765.300

7.563.800

Totaal PASSIVA

79.375.800

77.440.100

Gewaarborgde geldleningen (excl. wsw)

54.785.900

54.785.900

Gewaarborgde geldleningen (via wsw)

40.980.500

40.980.500

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56