Paragrafen

Demografische ontwikkeling

In de periode 2011-2015 is aan gemeenten die te maken hebben met een bevolkingskrimp via de zogenaamde krimpmaatstaf in de algemene uitkering uit het gemeentefonds een extra bijdrage verstrekt. In 2015 ontving de gemeente Hulst via deze maatstaf € 167.000.
Deze verdeelmaatstaf is in 2016 beëindigd en vervangen door een regionale decentralisatie uitkering. De de-centralisatie-uitkering wordt toegekend aan 9 gemeenten in de door het kabinet aangewezen krimpregio’s. Het betreft de grootste gemeente in de regio die voldoet aan het criterium van minimaal 3% verwachte bevolkings-daling. Zeeuws-Vlaanderen behoort tot de krimpregio’s en Terneuzen is hiervan de grootste gemeente.
Om voor deze uitkering in aanmerking te komen was het wel noodzakelijk als regio voor de komende twee tot vijf jaar samenwerkingsafspraken met het Rijk te maken. Het Rijk heeft hiervoor op basis van een thematische indeling een groot aantal regionale opgaven en dito mogelijkheden van rijksondersteuning in de vorm van het beschikbaar stellen van expertise, kennisdeling, etcetera opgesomd. Deze afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamde samenwerkingsagenda die als voorwaarde voor de decentralisatie-uitkering geldt.
Zeeuws-Vlaanderen ziet hiermee gedurende de periode 2016 t/m 2020 jaarlijks een bedrag van circa €400.000 tegemoet. Dit betekent voor Hulst een jaarlijkse bijdrage van € 102.873. 2020 is het laatste jaar dat deze decentralisatie-uitkering ontvangen wordt. De lobby, samen met andere landelijke krimpregio’s, voor continuering van de DU is in 2020 gestart. In afwachting van een definitieve beslissing over het al dan niet continueren van de DU heeft de minister in 2020 besloten de uitkering met één jaar te continueren. Hierdoor kunnen de krimpregio’s in 2021 dezelfde uitkering tegemoet zien als gedurende de jaren 2016-2020. Het ministerie laat een evaluatieonderzoek uitvoeren naar nut, noodzaak en vormgeving van de DU in de afgelopen jaren en laat, voor het geval besloten wordt om deze voort te zetten, een advies uitbrengen over de vorm waarin deze voortgezet kan worden. Voor het onderzoek zal onder meer gebruik worden gemaakt van de kwantitatieve informatie uit het herijkingsonderzoek van de verdeling van het gemeentefonds.

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56