Jaarrekening

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000,-)

2020

2019

2018

Resultaat

2.161

610

1.968

Afschrijvingen en aflossingen op activa

2.489

2.651

2.314

Mutaties in reserves en voorzieningen

1.429

-595

Afschrijvingen / Mutatie reserves en voorzieningen

2.489

4.080

1.719

Mutatie voorraden

2.217

-206

1.374

Mutatie vorderingen

-1.238

2.022

-2.697

Mutatie overlopende activa

156

-115

27

Mutatie kortlopende schulden

-9

-4.501

4.450

Mutatie overlopende passiva

2.323

169

-622

Mutatie in werkkapitaal

3.449

-2.631

2.532

Kasstroom uit operationele activiteiten

8.099

2.059

6.219

Investering in Immateriële Vaste Activa (IVA)

-148

-

-73

Desinvestering in Immateriële Vaste Activa (IVA)

-

-

-

Investering in Materiële Vaste Activa (MVA)

-7.799

-2.819

-8.372

Desinvestering in Materiële Vaste Activa (MVA)

904

514

1.211

Investering in Financiële Vaste Activa (FVA)

-

-

-11

Desinvestering in Financiële Vaste Activa (FVA)

995

26

20

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-6.048

-2.279

-7.225

Opgenomen langlopende geldmiddelen

9.648

10.000

7.000

Aflossing langlopende geldleningen

-14.439

-5.118

-5.065

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-4.791

4.882

1.935

Totale Kasstroom

-2.740

4.662

929

Mutatie in geldmiddelen (bedragen x € 1.000,-)

2020

2019

2018

Balans per 1 januari

Liquide middelen

3.709

99

50

schuld op rekening courant

-405

-1.457

-2.337

Vordering / schuld per saldo

3.304

-1.358

-2.287

Balans per 31 december

Liquide middelen

3.221

3.709

99

schuld op rekening courant

-293

-405

-1.457

Vordering / schuld per saldo

2.928

3.304

-1.358

Mutatie geldmiddelen:

-376

4.662

929

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56