Paragrafen

Covid-19 (Corona)

Inleiding

Het jaar 2020 werd nagenoeg geheel gedomineerd door de COVID-19 pandemie. Eind februari werd ook in Nederland de eerste besmetting vastgesteld. Niet alleen in Nederland maar over de hele wereld verspreidde het virus zich razendsnel. Winkels en horeca moesten tijdelijk de deuren sluiten, scholen gingen dicht. Het leven kwam grotendeels stil te staan. Dit alles leidde tot een negatief effect op het welzijn van de bewoners en het tot stilstand komen van het verenigingsleven. Ook bestuurlijk leidde de pandemie tot verschillende uitdagingen. In het voorjaar schaalden de Veiligheidsregio's op naar GRIP 4. De medewerkers gingen van thuis uit werken en er werd vol ingezet op communicatie. Diverse maatregelen werden getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit zorgde voor extra inzet van vele medewerkers. Deze extra inzet kwam deels ten koste van de reguliere werkzaamheden.

Naast al deze effecten had de pandemie ook effecten op de financiën van de gemeente. Extra kosten werden gemaakt voor schoonmaak, communicatie, noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep. Daar stond tegenover dat de geraamde opbrengsten van onder andere leges en belastingen niet gehaald zouden worden. Onderstaand is een overzicht van deze effecten in 2020 opgenomen.

Financiële impact

Nr.

Onderwerp

Meerlasten

Minderlasten

Meerbaten

Minderbaten

Saldo

1

Lokale culturele voorzieningen en buurt- en dorpshuizen

172.791

-

210.619

-

-37.828

2

Inhaal/continuïteit van de zorg

154.938

-

97.689

-

57.249

3

Mutatie Participatie

312.766

-

312.766

-

-

4

Parkeer-/toeristenbelasting

1.000

-

124.000

257.600

134.600

5

Eigen bijdrage Wmo

-

-

30.465

-

-30.465

6

Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep

19.000

-

35.193

-

-16.193

7

Mutatie Voorschoolse voorziening peuters

13.083

-

13.083

-

-

8

Schrappen opschalingskorting 2020

-

-

100.907

-

-100.907

9

Toezicht en handhaving

124.400

-

74.807

-

49.593

10

Extra kosten verkiezingen

-

-

46.241

-

-46.241

11

Precario belasting en markt- en evenementenleges

-

-

29.097

24.000

-5.097

12

Compensatie quarantainekosten 2020

-

-

4.507

-

-4.507

13

Gemeentelijk schuldenbeleid 2020

-

-

19.854

-

-19.854

14

Bijzondere bijstand 2020

-

-

6.806

-

-6.806

15

TOZO

2.837.079

-

2.837.079

-

-

16

Zwembad

-

1.000

-

16.000

15.000

17

Afval en riolering

79.400

-

-

-

79.400

18

Regeling omrijden (gesloten grens)

36.000

-

36.000

-

-

19

Bedrijfsvoeringslasten

72.600

144.500

-

-

-71.900

20

Reclamebelasting

-

-

-

100.000

100.000

21

Bijdrage Buurtbus

-

10.000

-

-

-10.000

22

Economie en toerisme

43.700

-

21.800

-

21.900

23

Bebording Corona

17.000

-

-

-

17.000

Totalen

3.883.757

155.500

4.000.913

397.600

124.944

 1. Bij raadsbesluit van 17 december heeft besluitvorming plaatsgevonden inzake compensatie voor sportverenigingen, buurt-/dorpshuizen, muziekverenigingen, zang-/dans en toneelverenigingen, carnavalsverenigingen en creatieve vorming. Daar komt bovenop dat verstrekte subsidies niet zullen worden teruggevorderd, indien er bijvoorbeeld geen prestatie heeft plaatsgevonden.
 2. Enkele WMO-/Jeugdzorg aanbieders hebben verzocht voor een continuïteitsbijdrage inzake corona. Conform het advies van het Rijk is de gemeente hier coulant mee omgegaan.
 3. De aanvullende middelen vanuit het Rijk zijn volledig ingezet.
 4. De derving parkeer- en toeristenbelasting is ingeschat op € 257.600
 5. Ten aanzien van de inkomstenderving eigen bijdrage WMO is het nagenoeg niet mogelijk een schatting te maken.
 6. Ten aanzien van noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep zijn aanvullende kosten gemaakt. Hiervoor is een compensatie vanuit het Rijk ontvangen.
 7. De verkregen middelen zijn één op één doorbetaald aan de instellingen.
 8. Het voordeel als gevolg van het schrappen van de opschalingskorting is toegevoegd aan de reserves.
 9. Bij aanvang van de coronacrisis is sterk ingezet op de toezicht/handhaving van genomen maatregelen maar ook het nemen van verkeersmaatregelen (zie bijvoorbeeld Gentsestraat). De inzet van BOA’s is het afgelopen jaar vooral gericht op corona, zodat de verkregen vergoeding ter (gedeeltelijke) compensatie van de hieraan verbonden kosten wordt ingezet.
 10. De verkregen middelen inzake extra kosten verkiezingen zijn toegevoegd aan de reserves en zullen in 2021 worden ingezet.
 11. Eind 2020 is besloten om de verordening op de heffing van precariobelasting aan te passen voor het onderdeel terrassen. Het tarief werd op nihil gesteld.
 12. Niet mogelijk om een reële schatting van de meerlasten te maken.
 13. Niet mogelijk om een reële schatting van de meerlasten te maken.
 14. Niet mogelijk om een reële schatting van de meerlasten te maken.
 15. Dit betreft een Specifieke uitkering. De niet bestede middelen zijn opgenomen als vooruitontvangen bedrag op de balans.
 16. Zwembad de Honte had beperkte openingsuren. Hiervoor is een inschatting van de inkomstenderving gemaakt.
 17. De burgers hebben als gevolg van corona meer afval aangeboden. Met name in de milieustraat.
 18. De provincie Zeeland heeft een tegemoetkomingsregeling in het leven geroepen voor de extra gereden kilometers door inwoners uit Zeeuws Vlaanderen. Dit naar aanleiding van het sluiten van de landsgrens. De gemeente Hulst heeft zorg gedragen voor de administratieve afhandeling hiervan.
 19. Lagere bedrijfslasten, vooral het gevolg van minder kosten opleidingen en kilometers, maar ook minder fysieke (voorlichtings-)bijeenkomsten, etc. De extra lasten hebben met name betrekking op communicatie, schoonmaak en diverse preventiemiddelen (spatschermen, ontsmettingsmiddel en dergelijke)
 20. Betreft inschatting inkomstenderving reclamebelasting
 21. De bijdragen buurtbus is in 2020 komen te vervallen.
 22. In het kader van de "welkom terug" campagne zijn extra inkomsten gegenereerd. Daar stonden extra uitgaven tegenover. In verband met terug oplopende besmettingen is de campagne voortijdig afgebroken.
 23. Er zijn borden aangemaakt als gevolg van de coronamaatregelen.
Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56