Programmaverantwoording

De opzet van de programmaverantwoordingen

De programmaverantwoordingen hebben een vaste indeling die bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Wat wilden we bereiken? / Wat gingen we daarvoor doen?
  • En wat hebben we gedaan?
  • Wat waren de baten en lasten
  • Kengetallen
  • Uitvoeringsinformatie, taakvelden

Deze opzet is opvolgend en verantwoordend ten opzichte van de begroting. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) staat aangegeven dat de indeling van de jaarstukken de indeling van de programmabegroting moet volgen.

  • Wat wilden we bereiken? / Wat gingen we daarvoor doen?

Om de beoogde maatschappelijke effecten te kunnen bereiken zijn in de begroting de specifieke aandachtsgebieden benoemd, waarop activiteiten worden ondernomen. In de programmaverantwoording zijn deze aandachtsgebieden overgenomen.

  • En wat hebben we gedaan c.q. bereikt?

Nadat de vraag ‘wat willen we bereiken?’ van een programma is beantwoord, wordt aangegeven wat er voor is gedaan om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. Er wordt nader ingegaan op de uitvoering van een programma. Dit is een inhoudelijke verantwoording zonder daarbij een directe relatie te leggen met cijfers. Dit laatste gebeurt in het overzicht van baten en lasten met toelichting.

  • Wat waren de baten en lasten

Nadat er is aangegeven op welke wijze een programma is uitgevoerd, is het van belang om te weten wat het heeft gekost. Hieruit kan worden afgeleid of de uitvoering van een programma is gebeurd binnen de toegekende budgetten. Het gaat hierbij om de begrotingsrechtmatigheid.

  • Kengetallen

In de programmabegroting 2020 is aandacht besteed aan het meetbaar maken van de samenhang tussen doelen en activiteiten en de verwachte maatschappelijke effecten door middel van het opnemen van Kengetallen. Hierover is zoveel als mogelijk ook gerapporteerd. De Kengetal Saldo (uitgaven -/- inkomsten) op het programma per inwoner gaat uit van een aantal inwoners van 27.575 en het saldo van baten lasten van het programma (voor verrekening met de reserves). In de begroting 2020 was rekening gehouden met 27.575 inwoners.

  • Uitvoeringsinformatie

Bij het onderdeel jaarrekening worden per programma de taakvelden genoemd die tot het budget van een programma horen en waarmee het programma gerealiseerd is. Hierdoor wordt de koppeling gelegd met de taakvelden die het college vaststelt. De term uitvoeringsinformatie geeft aan dat de vermelde gegevens geen onderdeel uitmaken van de door de raad vast te stellen overzicht van baten en lasten, maar wel is opgenomen ter informatie bij het overzicht van baten en lasten. Ter indicatie aan welke zaken per programma geld wordt uitgegeven zijn de werkelijke uitgaven in 2019 per product/taakveld vermeld.

Deze pagina is gebouwd op 07/21/2021 09:31:55 met de export van 07/21/2021 09:24:56